Zasady rekrutacji – Środki transportu i logistyka

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku środki transportu i logistyka mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku środki transportu i logistyka przeprowadzona zostanie ocena zgodności efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata w dotychczasowym toku studiów z efektami uczenia się wymaganymi na kierunku środki transportu i logistyka.

Wstępnej analizy osiągniętych efektów uczenia się dokonuje kandydat w odpowiednim formularzu. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych efektów uczenia się z wymaganymi dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% zgodności uzyskanych przez kandydata efektów uczenia się z wymaganymi.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego (WKR WM) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku środki transportu i logistyka z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

  1. dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej wszystkich ocen semestralnych z toku studiów lub kserokopia suplementu albo indeksu niezbędna do wyliczenie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych;
  3. formularz (dostępny w serwisie rekrutacyjnym PK) zawierający wykaz osiągniętych efektów uczenia się;
  4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku środki transportu i logistyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony