Zasady rekrutacji – Transport

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera. Kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku technicznym innym niż transport lub logistyka i spedycja lub transport i logistyka obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej (WKR WIL) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów albo oceny z testu sprawdzającego efekty uczenia się.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku transport jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL.

Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu sprawdzającego efekty uczenia się:

 • definicja i klasyfikacje systemów transportowych,
 • logistyka i jej rola w transporcie,
 • informatyczna obsługa zleceń logistycznych,
 • fundamentalny diagram inżynierii ruchu:
  • systemy detekcji i zbierania danych ruchowych,
  • strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu,
 • sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie,
 • struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego,
 • proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym,
 • charakterystyka infrastruktury transportowej,
 • charakterystyka środków transportu,
 • parametry przewozowe – popyt na usługi przewozowe,
 • podaż usług przewozowych: struktura i czynniki, wpływające na wielkość i strukturę podaży,
 • koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu,
 • marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym,
 • analiza efektywności inwestycji transportowych,
 • podstawowe akty prawne w transporcie.

Sposób oceny testu sprawdzającego efekty uczenia się

 1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku transport, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż transport innym lub logistyka i spedycja lub transport i logistyka.
 2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:
  a) należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,
  b) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,
  c) w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.
 3. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:
  a) właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,
  b) każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,
  c) brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.
 4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 80.
 5. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia.
 6. Kandydaci, którzy zaliczą test, zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez N, zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość x według wzoru:
x = 3 plus N minus 26 podzielić przez 14

Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku transport. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż transport lub logistyka i spedycja lub transport i logistyka. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).

7. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.

Widok na ulice z lotu ptaka
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

Ocena semestralna jest równa sumie iloczynów ocen i liczby punktów podzielonej przez n

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Podział na specjalności na studiach stacjonarnych prowadzonych na kierunku transport nastąpi po ustaleniu listy studentów na podstawie:
1. preferencji kandydata wskazanych na etapie rejestracji w procesie rekrutacji,
2. miejsca na liście rankingowej,
3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
4. zarządzenia Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrach zimowym i letnim roku akademickiego 2024/25.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony