Działalność naukowa PK wysoko oceniona! Znamy ostateczne wyniki ewaluacji

Politechnika Krakowska otrzymała decyzje z Ministerstwo Edukacji i Nauki, będące odpowiedzią na złożone przez uczelnię odwołania od wyników ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ostateczne wyniki oceny przeprowadzonej przez niezależne gremium ekspertów mogą napawać dumą i stanowią jasną podpowiedź dla osób, które zastanawiają się nad wyborem studiów. PK uzyskała najwyższą kategorię A+ dla dyscypliny architektura i urbanistyka, a w pozostałych 7 dyscyplinach, które poddano ocenie – kategorię A.

Wynik Politechniki Krakowskiej wypada znakomicie na tle innych polskich uczelni technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe oraz plasuje PK w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju. PK otrzymała kategorię naukową A+ w dyscyplinie architektura i urbanistyka, a kategorię naukową A posiada w dyscyplinach:

Ewaluację, czyli ocenę działalności naukowej prowadzonej na polskich uczelniach i w instytutach badawczych, przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki. To niezależne gremium ekspertów oceniało jakość pracy naukowej realizowanej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Zwracano uwagę na publikacje naukowe w prestiżowych pismach i wydawnictwach, uzyskane patenty, realizowane projekty naukowe, a także efekty finansowe na jakie przekładają się badania naukowców oraz to, jaki mają wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Na tej podstawie Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dyscyplinom naukowym na uczelniach kategorie: A+, A, B+, B lub C.

Dzięki wysokim ocenom dorobku naukowego, Politechnika Krakowska ma prawo nadawania stopni naukowych w ramach wszystkich dyscyplin, które poddała ocenie. Wyniki ewaluacji mają wpływ na wysokość budżetowego wsparcia finansowego dla uczelni, a także przyczynią się do poszerzenia zakresu – bogatej już teraz – współpracy z firmami i instytucjami z kluczowych branż gospodarki. Krakowska uczelnia wyrasta na jednego z liderów krajowego środowiska akademickiego.

(autor: BK)