Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa realizowanym na WIiTCh.

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
  3.  pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIiTCh sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego).

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiTCh.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.