Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku technologia chemiczna mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna realizowanym na WIiTCh.

Wymagane dokumenty

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
3. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WIiTCh sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) oraz wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się studiów I stopnia dla kierunku technologia chemiczna lub wyniku testu kompetencyjnego studiów I stopnia dla absolwentów WIiTCh ocenianych w skali od 0 do 5 pkt.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku technologia chemiczna z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiTCh.

Test sprawdzający efekty uczenia się zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru. Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut. Wszystkie pytania testowe mają jednakową wagę. Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, podaje się do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku technologia chemiczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki