Zasady rekrutacji – Technologia chemiczna

Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku technologia chemiczna mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna realizowanym na WIiTCh.

Wskaźnik rekrutacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (WKR WIiTCh) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego).

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku technologia chemiczna z jednoczesnym przypisaniem do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiTCh.

Pipeta i próbka chemiczna
Kobieta przeglądająca dokumenty i pisząca na laptopie

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku ukończonych studiów nieuwzględniające wyniku egzaminu dyplomowego;
  3. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu;
  4. pozostałe dokumenty wymienione w zakładce Wymagane dokumenty.

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku technologia chemiczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/25

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony