Kierunek „architektura krajobrazu” z akredytacją IFLA Europe

Architektura krajobrazu prowadzona na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskała ponownie akredytację International Federation of Landscape Architects Europe (na lata 2022-2027). Przedmiotem dokonywanej przez IFLA oceny są programy kształcenia i ich realizacja. – Przyznana akredytacja to wielka korzyść dla naszych absolwentów. Otwiera przed nimi drzwi najlepszych pracowni projektowych w Europie oraz umożliwia członkostwo w zagranicznych izbach zawodowych. Akredytacja IFLA Europe to gwarancja dobrych kwalifikacji – mówi dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK, prodziekan Wydziału Architektury. Architektura krajobrazu na PK jest wciąż jedynym w Polsce kierunkiem posiadającym pełną akredytację IFLA Europe. To także pierwszy kurs prowadzony przez uczelnię ze Europy Środkowo-Wschodniej, który zdobył uznanie europejskiego środowiska ds. kształcenia.

International Federation of Landscape Architects Europe to europejski oddział najstarszej organizacji zrzeszającej architektów krajobrazu na świecie i uznanej przez UNESCO za reprezentanta i promotora tego zawodu. Obecnie organizacja liczy 34 członków – krajowych stowarzyszeń architektów krajobrazu. Polskich architektów krajobrazu w IFLA reprezentuje obecnie Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK).

IFLA Europe jako jedyna organizacja na poziomie europejskim prowadzi akredytacje dla architektury krajobrazu. IFLA weryfikuje zarówno program kształcenia, jak i jego realizację. Analizie podlega zgodność ze standardami kształcenia promowanymi przez IFLA, m.in. w oparciu o „Charter for Landscape Architectural Education” i „Guidance Document for Recognition or Accreditation”. Uczelnia starająca się o akredytację musi spełnić wymogi kadrowe i programowe zawarte w tych dokumentach. Aktualnie w Europie akredytowanych jest wiele uczelni wyższych, natomiast w Polsce jedynie architektura krajobrazu realizowana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej posiada akredytację IFLA Europe dla obu stopni kształcenia na okres najbliższych pięciu lat (2022-2027).

– Architektura krajobrazu to zawód młody i wciąż walczący o swoją pozycję na rynku projektowym w Polsce. Jeśli chcemy dorównać krajom o wysokim poziomie planowania projektowania i zarządzania przestrzenią, włączenie w procesy projektowe architektów krajobrazu jest koniecznością – tłumaczy dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK, prodziekan Wydziału Architektury, a w latach 2016-2020 sekretarz generalny IFLA Europe. – Przyznana akredytacja to wielka korzyść dla naszych absolwentów. Otwiera przed nimi drzwi najlepszych pracowni projektowych w Europie oraz umożliwia członkostwo w zagranicznych izbach zawodowych, bo akredytacja IFLA Europe to gwarancja dobrych kwalifikacji – dodaje. Dzięki uzyskanej akredytacji, dyplom uzyskany na PK staje się potwierdzeniem nabycia w trakcie studiów kluczowych kompetencji i umiejętności zgodnych ze standardami europejskimi, co ma kluczowe znaczenie na europejskim rynku pracy.

Kierunek architektura krajobrazu na PK oferuje szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Program studiów na tym kierunku koncentruje się wokół projektowania krajobrazu w różnych skalach: od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej. Istotne są także umiejętności wykorzystywania nowych technologii, umiejętności partycypacyjne, a także świadomość obecnych kierunków projektowania, takich jak: zrównoważony rozwój, rozwiązania oparte na przyrodzie – Nature-Based Solutions, wykorzystywanie usług ekosystemowych, projektowanie uniwersalne. Absolwenci PK posiadają kompetencje w zakresie wykonywania studiów i analiz w różnych skalach inwentaryzacji oraz oceny szaty roślinnej, projektów i planów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, jak również ocen oddziaływania na środowisko. 

Program architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej odpowiada na klimatyczne i społeczne wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych. – Nasi absolwenci przygotowani są do nowoczesnego podejścia, w którym projektowanie wynika z wiedzy o środowisku naturalnym i kulturowym. Podejście to sprawia, że architektura krajobrazu to zawód przyszłości odpowiadający potrzebom naszych czasów – mówi prof. Urszula Forczek-Brataniec.

(autor: BK)