Kierunek „budownictwo” z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia przyznanym przez PKA

10 lutego br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia. Wśród wyróżnionych kierunków, w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” wyróżnione zostało budownictwo (studia I i II stopnia) prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. – Certyfikat jest przede wszystkim docenieniem przez firmy budowlane i projektowe naszego sposobu kształcenia i potwierdzeniem, że wpisuje się on zarówno w wymagania pracodawców, jak i dostosowuje do zmian zachodzących w całej branży – mówi dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. 

Polska Komisja Akredytacyjna (wcześniej: Państwowa Komisja Akredytacyjna) jest instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą utworzenia w 2002 r. PKA objęła swą działalnością uczelnie publiczne i niepubliczne.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na danym kierunku studiów.  Możliwe jest uzyskanie certyfikatu w czterech kategoriach: „Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku”, „Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”, „Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej”, „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Uczelnie, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności: skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością i trwałością (powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia).

10 lutego 2022 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia czternastu uczelniom, w tym trzem z Krakowa – Politechnice Krakowskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierunek budownictwo (I i II stopień) prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej otrzymał Certyfikat w kategorii „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. – Otrzymany Certyfikat jest przede wszystkim uznaniem procesu kształcenia na naszym Wydziale Inżynierii Lądowej. Dotyczy współpracy z otoczeniem gospodarczym i umiejętnego wykorzystania naszego potencjału do spełnienia oczekiwań rynku pracy. Dla mnie Certyfikat jest przede wszystkim docenieniem przez firmy budowlane i projektowe naszego sposobu kształcenia i potwierdzeniem, że wpisuje się on zarówno w wymagania pracodawców, jak i dostosowuje do zmian zachodzących w całej branży – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK. – Od kilku lat prowadzimy niezwykle aktywne działania mające na celu identyfikację oczekiwań branży budowlanej i dopasowanie naszego procesu dydaktycznego do bieżących potrzeb rynku pracy. Udało nam się zainteresować współpracą wiele firm, które poszukują dobrze wykształconych i kreatywnych inżynierów. Oprócz PK, w grupie szkół wyższych wyróżnionych Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” znalazły się: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Łódzka i Politechnika Warszawska.

Budownictwo na Politechnice Krakowskiej jest jednym z najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów. Żacy mają możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami, a także wiodącymi firmami branży budowlanej. Kooperacja z otoczeniem społeczno-gospodarczym zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Ponadto, współpraca WIL z różnymi firmami daje możliwość odbywania przez studentów praktyk i staży w znanych i ważnych przedsiębiorstwach, np. PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Skanska.

– Uruchomiliśmy program stypendialny finansowany przez firmy budowlane, zapraszamy specjalistów z branży do procesu dydaktycznego i organizujemy wyjazdy techniczne dla studentów. Dużym zainteresowaniem cieszą się zamawiane prace magisterskie realizowane w ramach uzyskanego stypendium lub nagradzane przez firmy z nami współpracujące. Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe bez częstych spotkań z przedstawicielami rynku pracy i prowadzenia wielu indywidualnych rozmów z zakresu bardzo wąskiej tematyki – tłumaczy prof. Andrzej Szarata. – Rozpoczęliśmy od branży kolejowej, a gdy okazało się to sukcesem, zaprosiliśmy do współpracy firmy z branży konstrukcyjnej i drogowej. Takie celowane podejście uważam za najlepsze, a uzyskany Certyfikat Doskonałości Kształcenia na pewno jeszcze bardziej zmotywuje nas do aktywnej współpracy z firmami – dodaje dziekan WIL. 

Absolwenci kierunku budownictwo są poszukiwanymi i cenionymi wykonawcami, projektantami i ekspertami w kraju i zagranicą. Ukończenie studiów na tym kierunku otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej umożliwiające podjęcie odpowiedzialnej, niezwykle użytecznej i docenianej społecznie pracy, gwarantującej równocześnie wysokie wynagrodzenia i dużą satysfakcję.

(bk)

Fot. Jan Zych