Rozpoczęła się rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej

W tym roku kandydatki i kandydaci na studia mogą się zarejestrować na dowolną liczbę kierunków studiów pierwszego stopnia. Jednak każda rejestracja jest niezależna – to znaczy, że studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) oraz prowadzone w języku angielskim liczą się jako osobne rejestracje – i wymaga wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

Młoda kobieta w czarnej ramonesce i białym kasku uśmiecha się szeroko do zdjęcia

Rejestracja na studia I stopnia zaczęła się 3 czerwca o godz. 9.00. Na większości kierunków potrwa ona do 17 września br. do godz. 12.00. Wyjątkiem jest rejestracja na kierunek architektura – kandydaci mogą się na niego rejestrować tylko do 10 czerwca do godz. 12.00. Inne terminy obowiązują także na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego. Rejestracja potrwa od 3 czerwca od godz. 9.00 do 10 września do godz. 12.00.

HARMONOGRAM

SPRAWDŹ: PEŁNY HARMONOGRAM  

Nowości w ofercie dydaktycznej

Na kandydatów czeka ponad 30 kierunków studiów w tym kilka nowości: biotechnologia przemysłowaekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju i informatyka materiałowa.

Biotechnologia przemysłowa jest interdyscyplinarną dziedziną bazującą na naukach przyrodniczych i technicznych. Wykorzystuje systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Podczas nauki na tym kierunku studenci zdobędą m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnych, mikrobiologii przemysłowej, procesów biotechnologicznych w przemyśle oraz szeroko rozumianej inżynierii i technologii chemicznej. Kierunek prowadzony jest na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii. Program zajęć obejmuje m.in. odnawialne źródła energii, podstawy procesów i technologii przemysłowych, technologie związane z ochroną powietrza, wody i gleby, monitoring zanieczyszczeń, odzysk materiałów i energii, podstawy AI oraz nanotechnologie i nowoczesne materiały.

Informatyka materiałowa łączy elementy informatyki, fizyki, chemii i materiałoznawstwa. Program realizowany na kierunku jest wszechstronny i nowoczesny. Absolwenci opanują metody numeryczne i obliczeniowe oraz umiejętność implementacji algorytmów w językach C++ i Python. Będą umieli badać zachowania materiałów w różnych warunkach przy pomocy symulacji komputerowych, poznają podstawy fizyki, chemii, materiałoznawstwa, specjalistycznych zagadnień z zakresu technologii nowoczesnych materiałów, repozytoriów danych materiałowych i metod badania materiałów, a także zostaną przygotowani do analizy dużych zbiorów danych. Kierunek jest prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Wspieramy i dajemy możliwości! 

ierunki prowadzone na Politechnice Krakowskiej odpowiadają na aktualne potrzeby gospodarcze i potrzeby rynku pracy. Dzięki temu nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy po studiach. Ostatnie badania Biura Karier Politechniki Krakowskiej stanowią niezbity dowód na silną i stabilną sytuację zawodową absolwentów PK. 94 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2021 r., znalazło zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. W dodatku zdecydowana większość – 90,1% – deklaruje wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem. 

Jednak ciekawe kierunki studiów, które gwarantują dobrą pozycję na rynku pracy, to nie jedyne atuty Politechniki Krakowskiej. Uczelnia słynie z aktywnego wspierania zarówno swoich, jak i pracowników w realizacji projektów badawczych, dając im tym samym szansę na rozwój i osiąganie jak najlepszych wyników naukowych.

Jedną z najskuteczniejszych metod wsparcia finansowego stanowią stypendia, a te na Politechnice Krakowskie są naprawdę imponujące. Od trzech lat najbardziej aktywni studenci i doktoranci, mający na swoim koncie osiągnięcia naukowe i projektowe, mogą starać się o stypendia wypłacane z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni. Od początku jego funkcjonowania do młodych naukowców z PK trafiło niemal 570 tys. zł. Na studentów czekają także: stypendia rektora, które są wyjątkowo wysokie – jedne z najwyższych w Polsce, stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz bezzwrotne zapomogi.

Finansowe oraz merytoryczne wsparcie zapewnia także, wyjątkowa w skali kraju, jednostka – FutureLab PK. To wyjątkowa przestrzeń, w której studenci Politechniki Krakowskiej mogą realizować swoje projekty naukowe. Jednostka wspiera ich zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Laboratorium studenckich innowacji dostarcza środki finansowe na zakup aparatury badawczej, programów komputerowych i szkoleń. Natomiast współpracujący z FutureLab PK naukowcy wspierają studentów swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Dzięki pomocy FutureLab powstało już wiele innowacyjnych projektów, m.in.: modułowe przystanki komunikacji publicznej, badawczy autonomiczny łazik planetarny, prototyp satelity HABSat oraz PKanoe, czyli łódź z betonu tekstylnego.

Jak wziąć udział w rekrutacji na PK?

Osoby, które chcą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym muszą dokonać rejestracji w elektronicznym systemie. Ważne jest także dokonanie opłaty rekrutacyjnej w terminie oznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Na kandydatów na kierunek architektura czeka także egzamin z predyspozycji artystycznych. Egzamin odbędzie się 12 czerwca. Godzinę i salę egzaminacyjną kandydaci znajdą na swoim koncie nie później niż na 2 dni przed terminem egzaminu. 

Kandydaci na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego muszą złożyć w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji portfolio. Należy je przesłać zdalnie w systemie rejestracji kandydatów. 

Rejestracji na studia na PK można dokonać nawet jeśli nie posiada się jeszcze wyników z egzaminu maturalnego. Pola dotyczące wyników i numeru świadectwa dojrzałości można ominąć na etapie zakładania konta w systemie rejestracji. Ważne, by po otrzymaniu wyników uzupełnić je w systemie lub – jeśli wyniki zostały pobrane z Krajowego Rejestru Matur – sprawdzić czy wszystkie dane są poprawne. 

W razie wątpliwości lub problemów kandydaci mogą się kontaktować z Komisjami Rekrutacyjnymi oraz Działem Kształcenia. Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie Portalu Rekrutacyjnego w zakładce Kontakt

(Autorka: J.S.)