Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od blisko siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy, o czym może świad­czyć fakt, że wśród wszyst­kich polskich szkół wyż­szych Poli­tech­nika Kra­kowska zajęła pierw­sze miejsce w ran­kingu praco­dawców w 2008 r. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wykształ­cenie zdo­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości. Czytaj dalej >>

Additional information